ส.บอล

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ร่วมมือกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) จัดอบรมโครงการ AFC President’s Initiatives: Expert Pool โดยมีกำหนดการระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมืองอัลตัลยา ประเทศตุรกี นั้น

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล จำนวน 36 คน เพื่อเข้าร่วมอบรมรายการฯ ดังกล่าว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
1. นายศิวกร ภูอุดม
2. นายนที ชูสุวรรณ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา หลวงยศ
4. นายต่อพงษ์ สมสิงห์
5. นายสุวัฒน์ วงศ์สุวรรณ
6. นายทัศธราวุทธ ขันทะวิชัย
7. นายชัยฤกษ์ งามสม
8. นายเกตุดำรงค์ เข็มทอง
9. นายนิวัฒน์ อินสอาด
10. นายสหภพ ศรีบุญลือ
11. นายฑีธิชัย นวลจันทร์
12. นายกษม ลอยมา
13. นายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ
14. ว่าที่ร.ต.ภาณุมาศ พันธ์สะโม
15. นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน
16. นายพงษ์พัฒน์ แก้วบวร
17. นายวินัด โพธิ์พัฒน์
18. นายศรายุทธ จักรเงิน
19. นายวิทยา สาระเกษ

ผู้ช่วยผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
1. นายภัทรพงษ์ กิจสถิตย์
2. พันจ่าอากาศเอกธเนศ ชูชื่น
3. นายพูนสวัสดิ์ สำราญสุข
4. จ่าเอกราชันย์ ดาวังปา
5. นายราวุฒิ นาคฤทธิ์
6. นายโชติระวีย์ ทองดวง
7. นายคมสันต์ คำแผ่น
8. จ่าอากาศตรีอภิชิต โนพวน
9. นายราเชนทร์ ศรีชัย
10. นายภูเบศ เหล็กผา
11. นายสุเมธ เปียศิริ
12. นายเชาวลิต พูนประสิทธิ์
13. นายวิโรจน์ ลอคำ
14. นายวรพงษ์ ประเสริฐศรี
15. นายวัฒนา ชนชนะกุล
16. นายธีรพล สัญญาปลื้ม
17. นายกิตติศักดิ์ พิกุลเงิน

สำหรับผู้ตัดสินที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอให้เดินทางมาประชุมเตรียมความพร้อมและชั่งน้ำหนักเพื่อเก็บข้อมูลก่อนเดินทางไปอบรม ณ ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อาคารจิตต์อุทัย ชั้นที่ 14 ในวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. โดยสวยชุดวอร์มฤดูกาล 2018 และ เสื้อโปโลสีเขียว