สมาคมกีฬาฟุตบอล

วันที่ 8 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ขึ้น

ภายในพิธีเปิดการอบรมนำโดย อ. จตุพร ประมลบาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายปิยะพันธ์ ชะบา วิทยากรหลัก และ นาย วีระยุทธ์ บินอับดุลเลาะมาน วิทยากรผู้ช่วย และผู้เข้าอบรม จำนวน 26 คน ประกอบด้วย

1. นายประเสริฐ อาจภักดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
2. นายพชร ไวยลาภ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ
3. นายอัชวิน นันทคำภิรา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
4. นายพัชโรจน์ พัชรพจนากรณ์ โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ เพชรบุรี
5. นายวิสานต์ นะอ่อน โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
6. นายนนทสิทธิ์ ตู้จินดา โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (กระทรงศึกษาธิการ) กรุงเทพฯ.
7. นายวัฒนศักดิ์ ศรีเทพ โรงเรียนบ้านซำ ยโสธร
8. นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณสุขสันติ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพฯ
9. นายวิทธวัช รัทธิวรรณ
10. ว่าที่ ร.ต. ธรรศปริชณ์ โรจน์ประกาศิต โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ
11. นางสาวรติรมย์ ภู่เจริญ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
12. นายสัมภาษณ์ ชูชื่น โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ
13. นายภาคภูมิ ทำทอง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ
14. นายลิขิต แก้วนิวงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี สมุทรปราการ
15. นายนัสรีย์ ตามาด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย นครปฐม
16. นายมานัส เภาคำ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
17. นายรักชาติ โพธิ์ล้อม โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
18. นายอภิชาติ สรรพสมบูรณ์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพฯ
19. นายสุทธิพงศ์ โพธิรังสกุล โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ปทุมธานี
20. นายกฤษดากร สังข์ทอง โรงเรียนวัดแพรกษา สมุทรปราการ
21. นายกฤษพร สุนทรกิติ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพฯ
22. นายสมคิด สาสุข โรงเรียนวัดช่างเหล็ก กรุงเทพฯ
23. นายภิรมย์ เชิญขวัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
24. นายรัตนพัฒน์ เจริญศิลปะกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
25. นายศตวรรษ เห็มราช โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
26. นายชัยชนะ นิ่มสุวรรณ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า และการสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2562 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป