นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 16 ก.พ. 2021

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงนโยบายและกระบวนการของเราในการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและคุณได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการให้และปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการนี้ คุณยอมรับในการรวบรวมและการใช้งานข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สร้างขึ้นโดยการใช้เครื่องสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่พิมพ์ด้วยตัวหนามีความหมายที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเดียวกันไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม

คำจำกัดความ

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

 • บัญชี หมายถึง บัญชีเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อให้คุณเข้าถึงบริการหรือบางส่วนของบริการของเรา
 • บริษัทในเครือ หมายถึง กิจการที่มีการควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับฝ่ายหนึ่ง โดยที่ “การควบคุม” หมายถึง การเป็นเจ้าของที่มีสัดส่วนการถือหุ้น การมีส่วนได้เสีย หรือการมีหลักทรัพย์อื่นๆ เป็นจำนวนอย่างน้อย 50% ซึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจบริหารอื่นๆ
 • แอพพลิเคชั่น หมายถึง โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Buaksib ที่ให้บริการโดยเว็บไซต์ https://newbackend.buaksib.com และที่คุณดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
 • บริษัท (สามารถเรียกได้ทั้ง “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา” ในข้อตกลงนี้) หมายถึง Buaksib
 • คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่วางอยู่บนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อื่นใดของคุณโดยเว็บไซต์หนึ่งๆ ซึ่งบันทึกรายละเอียดประวัติการเข้าชมเว็บไซต์นั้นของคุณ
 • อุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตดิจิทัล
 • ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุไว้หรือที่ระบุตัวตนได้
 • บริการ หมายถึง แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ หรือทั้งสองอย่าง
 • ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายใดๆ ที่ประมวลผลข้อมูลในนามของบริษัท ซึ่งหมายถึง บริษัทบุคคลที่สามหรือบุคคลที่บริษัทว่าจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ เพื่อให้บริการในนามของบริษัท เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือเพื่อช่วยเหลือบริษัท ในการวิเคราะห์ว่ามีการใช้บริการอย่างไร
 • บริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม หมายถึง เว็บไซต์ใดๆ หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมใดๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการได้
 • ข้อมูลการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาในการเข้าชมหน้าเว็บ)
 • เว็บไซต์ หมายถึง Buaksib ที่เข้าถึงได้จาก https://www.buaksib.com/
 • คุณ หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลใดในนามของบุคคลดังกล่าวที่กำลังเข้าถึงหรือใช้บริการตามความเหมาะสม

 

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งสามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณได้แก่เรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ที่อยู่อีเมล
 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

จะมีการรวบรวมข้อมูลการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูล เช่น ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์ รุ่นเบราว์เซอร์ หน้าบริการของเราที่คุณเข้าชม เวลาและวันที่ที่คุณเข้าชม เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น หมายเลขประจำเครื่อง และข้อมูลเชิงวินิจฉัยอื่นๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ ID เฉพาะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ประเภทของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ หมายเลขประจำเครื่อง และข้อมูลเชิงวินิจฉัยอื่นๆ

นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งมาเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลจากบริการสื่อสังคมของบุคคลที่สาม

บริษัทอนุญาตให้คุณสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการผ่านบริการสื่อสังคมของบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

หากคุณตัดสินใจที่จะลงทะเบียนผ่านหรืออนุญาตให้เราเข้าถึงบริการสื่อสังคมของบุคคลที่สาม เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของบริการสื่อสังคมของบุคคลที่สามของคุณอยู่แล้ว เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมลของคุณ กิจกรรมของคุณ หรือรายชื่อผู้ติดต่อของคุณที่เชื่อมโยงกับบัญชีนั้น

คุณอาจมีตัวเลือกในการแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผ่านบัญชีของบริการสื่อสังคมของบุคคลที่สามของคุณ หากคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการลงทะเบียนหรืออื่นๆ คุณกำลังให้สิทธิ์บริษัทในการใช้งาน แบ่งปัน และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา เทคโนโลยีที่เราใช้อาจรวมถึง:

 • คุกกี้หรือคุกกี้เบราว์เซอร์ คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่วางอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาในการส่งคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้ หากคุณไม่ได้ปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ อาจมีการใช้คุกกี้ในบริการของเรา
 • เว็บบีคอน บางส่วนของบริการของเราและอีเมลของเราอาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเว็บบีคอน (หรือเรียกอีกอย่างว่า gif แบบโปร่งใส แท็กพิกเซล และ gif แบบพิกเซลเดียว) ซึ่งอนุญาตให้บริษัทนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเหล่านั้นหรือเปิดอีเมล และจำนวนสถิติทางเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ (ตัวอย่างเช่น การบันทึกความนิยมของบางส่วนของเว็บไซต์และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์)

คุกกี้สามารถเป็นคุกกี้ “ถาวร” หรือ “ชั่วคราว” คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ ในขณะที่คุกกี้ชั่วคราวจะถูกลบทิ้งทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ คุกกี้: คุกกี้ทำอะไรบ้าง

เราใช้ทั้งคุกกี้ชั่วคราวและถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็น/สำคัญ

ประเภท: คุกกี้ชั่วคราว

จัดการโดย: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อการให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์และเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติบางประการของเว็บไซต์ได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการตรวจสอบผู้ใช้และป้องกันไม่ให้มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้โดยทุจริต หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการที่คุณขอไม่สามารถให้บริการได้ และเราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้บริการเหล่านั้นแก่คุณเท่านั้น

 • คุกกี้การยอมรับนโยบาย/ประกาศการใช้คุกกี้

ประเภท: คุกกี้ถาวร

จัดการโดย: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

 • คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน

ประเภท: คุกกี้ถาวร

จัดการโดย: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถจดจำตัวเลือกที่คุณเลือกไว้เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ หรือการตั้งค่าภาษาของคุณ จุดประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้ คือ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องป้อนค่ากำหนดใหม่ทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ กรุณาไปที่นโยบายการใช้คุกกี้ของเราหรือส่วนคุกกี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้และบำรุงรักษาบริการของเรารวมถึงเพื่อติดตามการใช้บริการของเรา
 • เพื่อจัดการบัญชีของคุณ: เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้สามารถทำให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของบริการที่มีให้คุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนได้
 • เพื่อประสิทธิภาพของสัญญา: การพัฒนา การปฏิบัติตาม และการดำเนินการตามสัญญาซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ รายการ หรือบริการที่คุณซื้อ หรือตามสัญญาอื่นใดกับเราผ่านบริการ
 • เพื่อติดต่อคุณ: เพื่อติดต่อคุณผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ SMS หรือรูปแบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เทียบเท่า เช่น การแจ้งเตือนแบบพุชของแอพพลิเคชั่นมือถือเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ทำสัญญา รวมทั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเมื่อมีความจำเป็นหรือเหมาะสม
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่เราเสนอซึ่งคล้ายคลึงกับสิ่งที่คุณเพิ่งซื้อหรือสอบถามไป เว้นแต่ว่าคุณเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว
 • เพื่อจัดการคำขอของคุณ: เพื่อดูแลและจัดการคำขอที่คุณส่งมาให้เรา
 • เพื่อการถ่ายโอนทางธุรกิจ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในการประเมินหรือดำเนินการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้าง การจัดโครงสร้างใหม่ การเลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเราอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการดำเนินกิจการต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การเลิกกิจการเพื่อชำระบัญชี หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราที่เราเก็บไว้เป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่โอน
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ : เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุแนวโน้มการใช้งาน การกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการของเรา ผลิตภัณฑ์ บริการ การตลาด  และประสบการณ์ของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • กับผู้ให้บริการ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเพื่อติดตามและวิเคราะห์การใช้บริการของเราหรือเพื่อติดต่อคุณ
 • เพื่อการถ่ายโอนทางธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับหรือในระหว่างการเจรจาการควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์ของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการเข้าซื้อกิจการของเราทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบริษัทอื่น
 • กับบริษัทในเครือ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งในกรณีนี้ เราจะกำหนดให้บริษัท ในเครือเหล่านั้นปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทในเครือรวมถึงบริษัทแม่ของเราและบริษัทย่อยอื่นๆ พันธมิตรกิจการร่วมค้า หรือบริษัทอื่นๆ ที่เราควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับเรา
 • กับคู่ค้าทางธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นบางอย่างให้แก่คุณ
 • กับผู้ใช้อื่นๆ : เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้รายอื่นในพื้นที่สาธารณะ ผู้ใช้ทั้งหมดอาจมีดูข้อมูลดังกล่าวและอาจมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนภายนอก หากคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้รายอื่นหรือลงทะเบียนผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม ข้อมูลในการติดต่อของคุณในบริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามอาจแสดงชื่อ ประวัติ รูปภาพ และคำอธิบายกิจกรรมของคุณ ในทำนองเดียวกัน ผู้ใช้รายอื่นจะสามารถดูคำอธิบายกิจกรรมของคุณ สื่อสารกับคุณ และดูประวัติของคุณได้
 • โดยได้รับความยินยอมจากคุณ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะเก็บรักษาและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (ตัวอย่างเช่น หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้) เพื่อแก้ไขข้อพิพาท และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงทางกฎหมายและนโยบายของเรา

นอกจากนี้ บริษัทยังเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายในอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว จะมีการเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานไว้เป็นระยะเวลาไม่นานเว้นแต่ว่ามีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อเสริมความปลอดภัยหรือปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของบริการของเรา หรือเมื่อเรามีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นระยะเวลานานขึ้นตามกฎหมาย

 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

จะมีการประมวลผลข้อมูลของคุณซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ณ สำนักงานปฏิบัติการของบริษัทและในสถานที่อื่นๆ ที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการอยู่ นั่นหมายความว่าอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังและเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ของคุณซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากกฎหมายที่ใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ

ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ที่ตามมาด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวของคุณแสดงถึงการตกลงของคุณในการถ่ายโอนนั้น

บริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศใดๆ เว้นแต่จะมีการควบคุมอย่างเหมาะสมซึ่งรวมถึงการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การทำธุรกรรมทางธุรกิจ

หากบริษัทมีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้ทราบก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนและอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ต่างออกไป

การบังคับใช้กฎหมาย

ในบางกรณี บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอที่สมเหตุสมผลจากหน่วยงานสาธารณะ (เช่น ศาล หรือหน่วยงานรัฐบาล)

ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:

 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • คุ้มครองและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของบริษัท
 • ป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 • คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
 • ป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่มีความปลอดภัย 100% ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

 

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้ควบคุมโดยเรา หากคุณคลิกที่ลิงก์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกพาไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม

เราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามใดๆ

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ลงในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ/หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับบริการของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้และแก้ไขวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศลงในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้: