ข่าวฟุตบอล ไทยลีกอย่าผิดกฏนะ!! สมาคมฯ แก้ไขระเบียบ, บทลงโทษฉบับใหม่ ฤดูกาล 2018
ไทยลีก
อย่าผิดกฏนะ!!
ไทยลีก

สมาคมฯ จึงขอประกาศใช้ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการแก้ไข ระเบียบ ว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2559

แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560 เพื่อบังคับใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สมาคมฯ เสร็จสิ้น ซึ่งสภากรรมการได้มีมติพิจารณาอนุมัติแล้ว

และ ร่างแก้ไขระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฤดูกาล 2018

ด้วย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการยกร่างระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2560

เพื่อบังคับใช้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาฟุตบอลชายหาด ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมฯ เสร็จสิ้น ซึ่งสภากรรมการได้มีมติพิจารณาอนุมัติแล้ว

สมาคมฯ จึงขอประกาศใช้ ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถดาวน์โหลด ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ได้ที่นี่ >>> 

สามารถดาวน์โหลด ระเบียบ ว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2560 ได้ที่นี่ >>>