ข่าวฟุตบอลส.บอล เตรียมประกาศรับสมัคร กกต. เลือกตั้ง ผู้บริหารใหม่ปี 2567
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

สมาคมฯ เตรียมประกาศรับสมัคร กกต. เลือกตั้ง ผู้บริหารใหม่ ในปีหน้า และจะมีการเลือกตั้ง ในช่วงปี 2567

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุม สภากรรมการ ครั้งที่ 7/2565 ขึ้น

สำหรับ วาระสำคัญ มีดังนี้

สภากรรมการอนุมัติให้คณะทำงานดำเนินการ กำหนดวันจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2566

และให้สภากรรมการประกาศรับสมัครคณะกรรมการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคม) ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 และ 2567 จะเป็นการประชุมใหญ่ที่มีวาระการเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสภากรรมการ ตามลำดับ ซึ่งจะใช้ข้อบังคับลักษณะการปกครองที่ได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมตามที่ได้รับการตรวจสอบและกำหนดแนวทางโดย สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า

ขั้นตอนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสภากรรมการนั้น ทางฟีฟ่ากำหนดให้ข้อบังคับลักษณะการปกครองของประเทศสมาชิกต้องมี “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสภากรรมการ โดยการจัดการเลือกตั้ง ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการเลือกตั้ง ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งและข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคม โดย สมาคม จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งหรือสรรหาคณะกรรมการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยที่ประชุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

โดย ในการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2566 จะการรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งสภากรรมการ ในการประชุมใหญ่ ปี พ.ศ.2567 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

– สภากรรมการประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก่อนประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 75 วัน)
– ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครมายังสำนักเลขาธิการ (ก่อนประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 60 วัน)
– แจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สมาชิกทราบ (ก่อนประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 วัน)
– เลขาธิการบรรจุวาระการประชุมและแจ้งสมาชิก (ก่อนประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 10 วัน)
– วันประชุมใหญ่สามัญ 2566 เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ (วาระ 4 ปี) ในการเตรียมการและดำเนินการจัดการเลือกตั้งสภากรรมการสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2567
– คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน,รองประธานกรรมการ 1 คน,กรรมการ 3 คน และ กรรมการสำรอง 3 คน (แต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่)
– คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. เป็นบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
3. ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับเทียบเท่าปริญญาตรีหรือสูงกว่า
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกหรือผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
5. ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
6. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
7. ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ
8. ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9. ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
10. ต้องไม่เคยกระทำการทุจริตต่อสมาคม หรือกระทำการใดให้เกิดความเสียหายแก่สมาคม
11. ต้องไม่เคยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ จนทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ต่อสมาคม
12. ต้องไม่เคยถูกสมาคมฟ้องร้อง ไม่ว่าในฐานความผิดใดและไม่ว่าศาลจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตาม
13. ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
14. ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในสมาคม
15. ต้องไม่เป็นญาติโดยสายโลหิต หรือเป็นคู่สมรสของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
16. ต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ข้อบังคับลักษณะการปกครองฉบับดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาจดทะเบียนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมแล้ว สมาคม จึงจะสามารถดำเนินการในขั้นต่อไปได้ เช่น แจ้งรายละเอียดและคุณสมบัติของคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมถึงกำหนดเวลาต่างๆให้กับสโมสรสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบ ต่อไป