เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาไทย เพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมในครั้งนี้นำโดย คุณ สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่ง คุณ กิตติ ตัณติศรีสุข (เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค) และ คุณ ปิยภัทร สโรบล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 – เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาไทยเพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
วาระที่ 3 – เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ
วาระที่ 3.2 ความคืบหน้าการติดตามการฝึกซ้อมของนักกีฬา
วาระที่ 3.3 ความคืบหน้า การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
วาระที่ 3.4 ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
วาระที่ 4 – เรื่องรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมกีฬา
วาระที่ 5 – เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่มาจาก Fair