สมาคมกีฬาฟุตบอล

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ขึ้น

ภายในพิธีเปิดการอบรมนำโดย นายยุทธพร วงศ์วิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ เพ็ชรไทย วิทยากรหลัก และ นายอัคภรณ์ ชลิตาภรณ์ วิทยากรผู้ช่วย และผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน

1.นายนิวัฒน์ กองแสน(โรงเรียนเชียงรุ้งวิทยาคม)
2.นายวีระพันธุ์ กาวรรณ์(โรงเรียนบ้านโพซอ)
3.นายไกรฤกษ์ ก้อนแก้ว(โรงเรียนวัดประตูป่า)
4.นายภาณุเดช มั่นเหมาะ(โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ)
5.นายพงศกร สุทธศรี(โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม)
6.นายพิสิษฐ์ แก้ววรรณะ(โรงเรียนบ้านสันกำแพง)
7.นายสุรกานต์ คำใหญ่(โรงเรียนแม่แตง)
8. นายอาคม จันทร์คา(โรงเรียนวัดสามหลัง)
9. นายจักริน สิงห์กันทา(โรงเรียนบ้านหัวเมือง)
10.นายภูมินันท์ ปันวาละ(โรงเรียนชุมชนภูเรือ)
11.นายธนู ปู่หมื่น (โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม)
12.นายปรีชา ยิ่งสินสาขา(โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์)
13.นายรตนกฤต ปุ๊ดหน้อย(โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว)
14.นายพิสิฏฐ์ ศรีวิชัย(โรงเรียนจอมทอง)
15.นายคมกฤษ โยมงาม(โรงเรียนบ้านกาด)
16.นายวรพงศ์ หล้าจู(โรงเรียนบ้านแม่อมลอง)
17.นางสาวสุชาดา เยี๊ยะสูงเนิน(โรงเรียนบ้านโพซอ)
18.นางสาวณัฐกิตติ์ แสงสีวรรณ์ (โรงเรียนบ้านแม่ตอละ)
19.นายณฐพล พงษ์ธรรม(โรงเรียนบ้านโป่งนก)
20.นายตระกูลบุญ ญาณนาม(โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน)
21.นายสัมพันธ์ คีรีไพรภักดี(โรงเรียนแม่วินสามัคคี)
22.นายนัฐรพันธ์ จิราพงษ์ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)
23.นายนนทวัฒน์ สุวรรณราช(โรงเรียนบ้านโคกสะอาด)
24.นายคมสัน จิรภาไพโรจน์(โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม)
25.พงษ์พัฒน์ เจริญวงศ์เกียรติ(โรงเรียนบ้านเมืองแปง)
26.นายอดิสรณ์ ปิ่นแก้ว(โรงเรียนสันกำแพง)
27.ว่าที่ร้อยตรีนัฐพงษ์ ไชยวงศ์ (โรงเรียนบ้านซาวหลวง)
28.นายวิทยานนท์ อุดมา (โรงเรียนจอมทอง)
29.นายชัชวัสส์ โพธิตา (โรงเรียนบ้านผาแดงเหนือ)
30.นายภูริภัทร ใจมา (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย)

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า และการสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป