ข่าวฟุตบอล ไทยลีกสมาคมฯ มอบเงินสนับสนุน สโมสรสมาชิกไทยลีก1-4 งวดที่ 2/2562 รวม112,750,000บาท
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศ ขอแจ้งกำหนดการมอบเงินสนับสนุน แบบให้เปล่า ครั้งที่ 2/2562 ประจำฤดูกาล 2019 ให้แก่สโมสรสมาชิกในระดับไทยลีก 1 – ไทยลีก 4 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,750,000 บาท ตั้งแต่วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

สำหรับ เงินสนับสนุน แบบให้เปล่า ประจำฤดูกาล 2019 จะแบ่งจ่าย 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 มอบเงินสนับสนุน วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
งวดที่ 2 มอบเงินสนับสนุน วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
งวดที่ 3 (รอแจ้งกำหนดการ)
งวดที่ 4 (รอแจ้งกำหนดการ)

สโมสรฟุตบอล โตโยต้าไทยลีก (ไทยลีก 1) จำนวน 16 ทีม ทีมละ 20,000,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดที่สองจะได้รับเงิน ทีมละ 5,000,000 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000,000

สโมสรฟุตบอล เอ็ม-150 แชมเปี้ยนชิพ (ไทยลีก 2) จำนวน 18 ทีม ทีมละ 3 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดที่สอง จะได้รับเงิน ทีมละ 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500,000 ล้านบาท

สโมสรฟุตบอล ออมสิน ลีก โปร (ไทยลีก 3) จำนวน 28 ทีม ทีมละ 1 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดสองจะได้รับเงินทีมละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเงินสนับสนุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000,000 ล้านบาท

สโมสรฟุตบอล ออมสิน ลีก (ไทยลีก 4) จำนวน 49 ทีม ทีมละ 1 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดที่สองจะได้รับเงินทีมละ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,250,000 ล้านบาท โดยทีม B ของสโมสรที่อยู่ในระดับ T1 และ T2 จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนตามข้อบังคับของระเบียบการจัดการแข่งขัน

ทั้งนี้ ผู้ที่จะรับเงินสนับสนุนดังกล่าว ขอให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ ใบเสร็จหัวกระดาษบริษัท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ :

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 0993000065069
ระบุรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน “เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า งวดที่ 2/2562” (ไม่มี VAT) โดยเว้นวันเดือนปี ที่จ่ายเงินสนับสนุน

2. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน คัดสำเนาหลัง 1 กุมภาพันธ์ 2562) พร้อมประทับตรายางและเซ็นชื่อโดยกรรมการที่ระบุในข้อ2 ,ผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองบริษัท

– สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการตามผู้มีอำนาจที่ระบุในข้อ 2

3. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจกระทำการ ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองลงนามโดยผู้มอบและผู้รับมอบ ลงนามทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมทั้งระบุอำนาจหน้าที่กระทำการแทนให้ชัดเจน

– สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ
– ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ลงในหนังสือมอบอำนาจ เท่านั้น

4. หนังสือสำคัญการจดแจ้งสโมสรกีฬาอาชีพ (สำหรับสโมสรฟุตบอลที่ที่ขึ้นชั้นมาใหม่และยังไม่มี ขอความกรุณาติดต่อที่ อาคาร 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทำใบจดแจ้งก่อน แล้วนำใบแทนที่มีการลงนามจากเจ้าหน้าที่ กกท. มายื่นขอรับเช็คที่สมาคมฯ

5. สถานที่จ่ายเงิน : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี (อาคาร 2 ) การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

6. กำหนดการ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณวีณา (กะตั้ว) หรือ คุณศุภธิดา (เพชร) ฝ่ายการเงินสมาคมฯ ที่เบอร์ 02-011-7179 ต่อ 129-130

หมายเหตุ*

1. หากสโมสรสมาชิกใดต้องการให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ อำนวยความสะดวก ในกรณีที่มีความประสงค์ให้นำฝากเช็คเข้าบัญชีสโมสรโดยตรง (ทั้งนี้ จะต้องนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน) สามารถประสานแจ้งเพิ่มเติมได้ที่ คุณวีณา (กะตั้ว) หรือ คุณศุภธิดา (เพชร) ฝ่ายการเงินสมาคมฯ ที่เบอร์ 02-011-7179 ต่อ 129-130

2.ระงับการจ่ายเช็คแก่สโมสรฟุตบอลที่ติดข้อพิพาทในประเทศและต่างประเทศ

3. เอกสารข้อ 2 ถึง 4 เป็นสำเนา ขอความกรุณาประทับตราสโมสรและกรรมการลงนามรับรองสำเนาทุกแผ่น

ขอขอบคุณ : Fair