สมาคมกีฬาฟุตบอล เตรียมจัดการเลือกตั้งด้วย สภากรรมการ จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อ ๓๓.๘ ข้อ ๖๐ ได้กำหนดให้สำนักเลขาธิการดำเนินกิจการทั้งปวงของสมาคม ไปพลางก่อน แล้วจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อการเลือกตั้งสภากรรมการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่สภากรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งหมด

แต่เนื่องจากกิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเป็นหลักซึ่งในการบริหารกิจการจะต้องมีการเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก จะเกิดความยุ่งยากในการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากธนาคาร กอปรกับภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตามปกติในฤดูกาล ๒๕๖๓ จำเป็นต้องมีสภากรรมการ เพื่อดำเนินกิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อเนื่องกันไปโดยไม่ขาดตกบกพร่อง

เลขาธิการ จึงได้ขอให้ สภากรรมการ มีมติเรียกประชุมใหญ่พิเศษเพื่อการเลือกตั้ง ขึ้นภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สภากรรมการ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่การบริหารกิจการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่พิเศษเพื่อการเลือกตั้งดังกล่าว ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามที่ เลขาธิการ เสนอขอ โดยให้ เลขาธิการ ไปกำหนดเวลาการประชุมตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน