ข่าวฟุตบอล ไทยลีก“บิ๊กอ๊อด” ร่วมงานแถลงผลงาน 6 เดือน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่เข้ามารับตำแหน่ง ของ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมเผย 12 โครงการสำคัญนำ “กีฬา” พัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคม

โดย พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “ภายใต้การนำของผู้ว่าฯ กกท. ดร.ก้องศักด ยอดมณี การกีฬาแห่งประเทศไทย จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง มีอะไรที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม”

“ผมในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จะให้ความร่วมมือ เพราะว่า สิ่งที่เราคิด เราฝันมันน่าจะเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้”

สำหรับ 12 โครงการ นำ “กีฬา” พัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ สังคม ประกอบด้วย

1. โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (Smart National Sports Park) จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ หรือ National Training Center (NTC) ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุด เพื่อรองรับการฝึกนักกีฬาในระดับนานาชาติ โดยเริ่มที่ กกท. หัวหมาก ก่อนขยายไปสู่ส่วนภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งภายในจะมีการจัดตั้ง Sport Complex ศูนย์รวมด้านสุขภาพ ดนตรี ศิลปะ และพิพิธภัณฑ์ด้านกีฬา ตลอดจน Healthy Community ลานกิจกรรมสีเขียวสำหรับออกกำลังกายของคนทุกเพศทุกวัย

2. โครงการยกระดับการบริการวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีทางการกีฬาของ กกท. (SMART SPORTS SCIENCE CENTER) จัดตั้งศูนย์ให้บริการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ครอบคลุมในทุกด้าน รวมถึงจัดตั้งโรงพยาบาลกีฬา ที่รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

3. โครงการยกระดับหน่วยงานด้านกฎหมายของ กกท. (Sports Law) จัดตั้งฝ่ายกฎหมาย เพื่อปรับปรุงวินัย และโทษทางวินัย ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย

4. โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ (Smart Organization) โดยนำเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) มาสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการดำเนินงานบนหลักธรรมาภิบาล

5. โครงการพัฒนารวมฐานข้อมูลด้านกีฬา (Sports Big Data) พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักกีฬา บุคลากร และด้านวิทยาศาสตร์กีฬา

6.โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับสากลในอนาคต

7.โครงการการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) จัดตั้งและพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาที่ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ กระจายความเจริญ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ระดับภูมภาค

8.โครงการยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (Sports Entertainment) ยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงนานาชาติ สร้างบรรยากาศการเชียร์กีฬา ด้วยแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ ตลอดจนจัดงานมหกรรม SPORTS EXPO

9.โครงการพัฒนานักกีฬาคนพิการอย่างครบวงจร (Sports for Disabilities) พัฒนาระบบบริการจัดการศูนย์ฝึกและสนามกีฬารองรับนักกีฬาคนพิการ พร้อมสร้างโอกาสให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ

10.โครงการสลากกีฬา (Sports Lotto) จัดหาทุนส่งเสริมด้านกีฬา นอกเหนือจากทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

11.โครงการสนับสนุน ส่งเสริมกีฬาเอกลักษณ์ของชาติและกีฬาพื้นบ้านไทย (Thai Traditional Sports) สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย เกิดการสร้างงานและอาชีพ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศชาติ

12.โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Sports in 5 Southern Provinces) สร้างความสัมพันธ์ของเยาวชนและประชาชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเนื้อหาของโครงการทั้งหมดได้ที่ www.sat.or.th