สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจที่จะต้องเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลนานาชาติ ในบางรายการ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลที่มีความสามารถจากองค์กรสมาชิกเพื่อจัดทีมเข้าทำการแข่งขันในรายการนั้นๆ

ดังนั้นเพื่อให้การเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย ตามระเบียบข้อบังคับที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติกำหนด สภากรรมการในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 35.16 แห่งข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลให้กับทีมชาติ โดยอ้างอิงตามระเบียบข้อบังคับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติว่าด้วยสถานะและการโอนย้ายผู้เล่น

ข้อ 1. การปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอล

1.1 เมื่อสมาคมเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอล องค์กรสมาชิกมีหน้าที่ปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับองค์กรสมาชิกเพื่อทำการแข่งขันให้กับทีมชาติ ทั้งนี้ นักกีฬาฟุตบอลต้องมีสิทธิในการเข้าแข่งขันตามหลักเกณฑ์ของสัญชาติ และข้อตกลงระหว่างนักกีฬาฟุตบอลและองค์กรสมาชิกซึ่งขัดแย้งกับระเบียบข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จะกระทำมิได้

1.2 องค์กรสมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลให้กับทีมชาติในข้อ 1.1 ในช่วงปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar ที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติกำหนด รวมถึงการแข่งขันรอบสุดท้ายของรายการ FIFA World Cup, FIFA Confederations Cup และรายการแข่งขันชิงแชมป์ทวีป ทั้งนี้ สมาคมซึ่งเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าว ต้องเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ที่จัดการแข่งขันด้วย

1.3 สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติจะเป็นผู้กำหนดและเผยแพร่ปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar โดยมีระยะเวลา 4 ปี หรือ 8 ปี ซึ่งจะระบุช่วงเวลาปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลเอาไว้ด้วย

1.4 ช่วงเวลาปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลจะมีระยะเวลา 9 วัน ตั้งแต่เช้าวันจันทร์ถึงกลางคืนของวันอังคารในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ถูกสงวนไว้เพื่อกิจกรรมการแข่งขันของทีมชาติเท่านั้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ทีมชาติแต่ละทีมสามารถเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 นัด ทั้งนี้ ไม่คำนึงว่าการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกของ international tournament หรือการแข่งขัน friendly match โดยสามารถเริ่มการแข่งขันได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปและจะต้องจัดการแข่งขันห่างกันอย่างน้อย 2 วัน

1.5 ในช่วงปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar ทีมชาติแต่ละทีมจะต้องเข้าแข่งขันจำนวน 2 นัด ภายในทวีปของสมาพันธ์ที่จัดการแข่งขัน เว้นแต่จะเป็นการแข่งขัน play-off ระหว่างทวีปจึงจะสามารถแข่งขันในทวีปอื่นได้ ในกรณีที่การแข่งขัน 1 ใน 2 นัดเป็นการแข่งขัน friendly match จะสามารถแข่งขันในทวีปของสมาพันธ์สองสมาพันธ์ที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ ระยะทางระหว่างสนามแข่งขันทั้ง 2 ต้องห่างกันไม่เกิน 5 ชั่วโมง เทียบจากระยะทางการบิน

1.6 การปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลนอกเหนือจากช่วงปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar หรือการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลนอกเหนือจากการแข่งรอบสุดท้ายที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และในปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar ไม่ถูกบังคับตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ นอกจากนี้ ระเบียบฉบับนี้ไม่บังคับให้ต้องปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลคนเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี เพื่อเข้าทำการแข่งขันให้กับทีมชาติในรอบสุดท้ายของการแข่งขันรายการ “A” representative teams ทั้งนี้ การยกเว้นระเบียบข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นสามารถทำได้โดยคณะกรรมการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ในกรณีการแข่งขัน FIFA Confederations Cup เท่านั้น

1.7 สำหรับช่วงการปล่อยตัวในปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar นักกีฬาฟุตบอลจะต้องถูกปล่อยตัวเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมทีมชาติ ไม่ช้าไปกว่าเช้าวันจันทร์และเริ่มเดินทางกลับไปยังองค์กรสมาชิกของตนไม่ช้าไปกว่าเช้าวันพุธถัดจากวันที่ช่วงปฏิทินการแข่งขัน International Match Calendar จบลง สำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายของรายการที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 และข้อ 1.3 นักกีฬาฟุตบอลต้องได้รับการปล่อยตัวและเริ่มเดินทางไปเข้าร่วมทีมชาติไม่ช้าไปกว่าเช้าวันจันทร์ของสัปดาห์ก่อนหน้าสัปดาห์ที่จะมีการแข่งขันรอบสุดท้ายและสมาคมต้องปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเดินทางกลับไปยังองค์กรสมาชิกในเช้าวันถัดไปหลังจากวันที่การแข่งขันนัดสุดท้ายของทีมชาติดังกล่าวเสร็จสิ้น

1.8 สมาคมสามารถขยายช่วงระยะเวลาการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลหรือกำหนดการเดินทางไปกลับที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ใน 1.7 ได้ โดยการตกลงกับองค์กรสมาชิกซึ่งนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวขึ้นทะเบียนอยู่

1.9 นักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับการปล่อยตัวตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ จะต้องกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรสมาชิกของตนไม่ช้าไปกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากช่วงระยะเวลาการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวจบลง ระยะเวลาดังกล่าวจะถูกขยายออกไปเป็น 48 ชั่วโมง ในกรณีที่กิจกรรมการแข่งขันของสมาคมถูกจัดขึ้นในทวีปของสมาพันธ์ซึ่งนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวมิได้ขึ้นทะเบียน องค์กรสมาชิกจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับนักกีฬาฟุตบอลซึ่งเดินทางออกไปแข่งยังสมาพันธ์อื่นและกำหนดเวลาในการเดินทางกลับ เป็นลายลักษณ์อักษร 10 วันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงระยะเวลาปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวเดินทางกลับสู่องค์กรสมาชิกได้ตรงตามกำหนดเวลาหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน

1.10 ในกรณีที่นักกีฬาฟุตบอลไม่กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรสมาชิกภายในกำหนดเวลาตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ เมื่อได้รับการร้องขอ คณะกรรมการสถานภาพนักกีฬาฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติจะพิจารณาตัดสินลดระยะเวลาในการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวในครั้งถัดไป ดังนี้

a) ลดช่วงระยะเวลาปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลลง 2 วัน

b) ลดช่วงระยะเวลาในการแข่งขันรอบสุดท้ายของ international tournament ลง 5 วัน

ข้อ 3. การเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอล

3.1 เมื่อสมาคมเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลจากองค์กรสมาชิกเพื่อทำการแข่งขันเป็นตัวแทนทีมชาติ นักกีฬาฟุตบอลที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กรสมาชิกมีหน้าที่ตอบรับการเรียกตัวจากสมาคม ทั้งนี้ นักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามสัญชาติที่จะเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนทีมชาติให้กับสมาคมด้วย

3.2 สมาคมต้องแจ้งนักกีฬาฟุตบอลที่สมาคมประสงค์จะเรียกตัว เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันแรกในช่วงเวลาการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลที่ทีมชาติดังกล่าวจะทำการแข่งขัน สมาคมที่ประสงค์จะเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายในรายการ International tournament ต้องแจ้งนักกีฬาฟุตบอลเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเริ่มต้นการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอล ทั้งนี้ องค์กรสมาชิกของนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวจะต้องได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาเดียวกันด้วย เมื่อองค์กรสมาชิกได้รับแจ้งการเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลแล้ว ต้องยืนยันการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลภายใน 6 วันนับจากได้รับแจ้ง

3.3 กรณีสมาคมต้องการให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติช่วยเหลือในเรื่องการขอปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลที่เล่นอยู่ในต่างประเทศ สมาคมต้องกระทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

a) สมาคมได้ประสานไปยังสมาคมซึ่งนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวขึ้นทะเบียนอยู่ให้ช่วยเหลือในการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

b) สมาคมได้ส่งเรื่องการเรียกตัวนักกีฬาฟุตบอลดังกล่าวให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติอย่างน้อย 5 วัน ก่อนการแข่งขันที่นักกีฬาฟุตบอลต้องเข้าแข่งขัน

หมายเหตุ : อ่านระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลให้กับทีมชาติ http://fathailand.org/downloads

ขอขอบคุณ : ฟุตบอลทีมชาติไทย